Advokát Praha 5: Mgr. Iva Jelínková, advokátka, právník, právo - ceník
spravedlnost
www.pravnizastoupeni.cz

Poskytování právních služeb neodporuje aktuálním opatřením COVID-19

Vážení klienti,

v současné době poskytuji placené právní služby na adrese sídla mé kanceláře bez omezení. Současně, s ohledem na aktuální pandemickou situaci, poskytuji placené právní služby také online. Kontaktovat mne můžete telefonicky, přes Skype, WhatsApp nebo elektronickou formou, a domluvíme se na dalším postupu.

Níže jsou uvedeny podrobnosti ohledně poskytování právních služeb:

Osobní schůzky je možné realizovat s ohledem na Usnesení vlády ČR č. 1116 ze dne 30. 10. 2020 o přijetí krizového opatření, č. 1079 ze dne 21. 10. 2020 a č. 1103 ze dne 26. 10. 2020, o přijetí krizového opatření, dle kterých se zákaz poskytování služeb stanovený těmito usneseními vlády NEVZTAHUJE na advokáty.

On-line konzultace probíhají prostřednictvím aplikace Skype nebo WhatsApp s tím, že odměna za konzultaci se platí předem bezhotovostním převodem na bankovní účet. Cena za konzultaci je Kč 1.600,–/1 hod., a to dle času, který s uvedeným strávím.

Sepis návrhů na zahájení řízení, žalob a dalších podání je poskytováno elektronickou formou, tedy návrh Vám zašlu elektronicky i s pokyny, jak máte dále postupovat. Odměna za sepis podání se platí předem bezhotovostním převodem na bankovní účet. Cena za sepis podání je Kč 1.600,–/1 hod., a to dle času, který s uvedeným strávím.

Přeji Vám pevné zdraví a těším se na spolupráci.

Levé menu

Adresa

  • Sídlo
  • Štefánikova 48
  • 150 00 Praha 5
  •  

E-mail

Telefon

Ceník právních služeb

Odměna za poskytnuté právní služby je smluvní, s tím, že se vždy odvíjí od individuálních potřeb každého klienta a náročnosti věci. Pro stanovení konkrétní odměny (ceny služeb) mě, prosím, kontaktujte telefonicky, přes formulář, nebo emailem. Odměnu je obecně možno stanovit jako:

  1. úkonovou, kdy úkonem je dle ust. § 11 vyhl. č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) zejména: převzetí a příprava zastoupení nebo obhajoby na základě smlouvy o poskytnutí právních služeb; první porada s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení nebo obhajoby, je-li klientovi zástupce nebo obhájce ustanoven soudem; další porada s klientem přesahující jednu hodinu; písemné podání nebo návrh ve věci samé, výzva k plnění se základním skutkovým a právním rozborem předcházející návrhu ve věci samé; účast při vyšetřovacích úkonech v přípravném řízení, a to každé započaté dvě hodiny; prostudování spisu při skončení vyšetřování, a to každé započaté dvě hodiny; účast při úkonu správního nebo jiného orgánu, účast na jednání před soudem nebo jiným orgánem, a to každé započaté dvě hodiny; sepsání právního rozboru věci; jednání s protistranou, a to každé dvě započaté hodiny; návrh na předběžné opatření, dojde-li k němu před zahájením řízení, odvolání proti rozhodnutí o předběžném opatření a vyjádření k nim; odvolání, dovolání, návrh na obnovu řízení, žaloba pro zmatečnost, popřípadě stížnost proti rozhodnutí o návrhu na obnovu řízení a vyjádření k nim; podnět k podání stížnosti pro porušení zákona a vyjádření ke stížnosti pro porušení zákona; sepsání listiny o právním jednání.
  2. hodinovou, s tím, že se odvíjí od času stráveného s přípravou a provedením právní služby
  3. paušální, kdy je smluvena paušální odměna pokrývající smluvený objem právních služeb poskytnutý za určité období (zpravidla kalendářní měsíc)

Pro bližší informace mě můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu.

Dle ust. § 14 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, má klient (spotřebitel) v případě spotřebitelského sporu vyplývajícího ze smlouvy o poskytnutí právních služeb, uzavřené mezi advokátem a klientem (spotřebitelem), právo na mimosoudní řešení tohoto sporu. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je v tomto případě Česká advokátní komora (internetové stránky České advokátní komory jsou: www.cak.cz).

Your message has been sent successfully! Po zaslání Vás budu kontaktovat.

Tip:

Uspořádejte si své majetkové vztahy před uzavřením manželství.

Mgr. Iva Jelínková

Odešli email

Máte právní problém?

Zavolejte na:
+420 608 740 551

nebo vyplňte formulář.