Advokát Mgr. Iva Jelínková (roz. Pospíšilová), advokátka, advokátní kancelář Praha 5: právník, právo, právní služby, právní zastoupení
spravedlnost
www.pravnizastoupeni.cz
  •  

Adresa

  • Sídlo
  • Štefánikova 48
  • 150 00 Praha 5
  •  

E-mail

Právní zaměření

Jako samostatná advokátka poskytuji klientům, kterými jsou jak fyzické, tak právnické osoby (společnosti, společenství vlastníků jednotek atd.), komplexní právní služby ve všech oblastech práva ČR, zejména však v oblastech:

Fyzickým osobám poskytuji právní služby při řešení různých standardních či méně standardních právních problémů, právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám pak poskytuji právní služby ve věcech souvisejících s jejich podnikatelskou činností. Při poskytování právních služeb postupuji v souladu s právními předpisy o advokacii; jsem povinna zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se v souvislosti s poskytováním právních služeb dozvím.

Každý případ je individuální, stejně tak i požadavky klienta. Nabízím osobní přístup s důrazem na specifické aspekty každého jednotlivého případu. Při poskytování právních služeb využívám i prostředků spojených s elektronizací justice (elektronický platební rozkaz - eJustice, zaručený kvalifikovaný elektronický podpis - ePodatelna). Spolupráce probíhá v souladu s požadavky klienta, a to formou osobního jednání nebo pomocí prostředků dálkové komunikace (elektronicky, telefonicky, faxem). Právní služby poskytuji jak v místě svého sídla, tak i v místě sídla klienta. Samozřejmostí je flexibilita, a to dle časových možností klienta. Klient je v průběhu spolupráce informován o vývoji případu, veškeré právní kroky jsou s ním konzultovány. V rámci své činnosti spolupracuji i s notářskou kanceláří.

Rodinné právo, rozvody, SJM (společné jmění manželů)

Právní poradenství v oblasti vztahů mezi manžely, vyživovací povinnosti mezi manžely, výživného rozvedeného manžela, zastupování v soudním řízení, vypořádání majetkových práv a práv a povinností společného bydlení pro dobu po rozvodu manželství včetně sepisu příslušných smluv. Nově můžete využít i rozvod z pohodlí domova - tzv. rozvod online na www.rozvodonline.cz.

Nezletilé děti, péče, výživné

Právní poradenství v oblasti výchovy, výživy nezletilých dětí, úprava styku s nezletilými dětmi.

Občanské právo

Právní poradenství v oblasti závazkového práva, vlastnických a spoluvlastnických vztahů, zpracování smluv, mimosoudní řešení sporů, zastupování v soudním řízení (podávání návrhů i prostřednictvím elektronického platebního rozkazu), zastupování v rozhodčím řízení, vymáhání pohledávek.

Obchodní právo

Právní poradenství v oblasti závazkových vztahů, zpracování smluv, zastupování při obchodních jednáních, mimosoudní řešení sporů, zastupování v soudním řízení (podávání návrhů i prostřednictvím elektronického platebního rozkazu), zastupování v rozhodčím řízení, vymáhání pohledávek.

Vymáhání pohledávek

Právní poradenství a konzultační činnost v oblasti vymáhání pohledávek, mimosoudní řešení sporů, zastupování v exekučním řízení, zastupování ve věci výkonu rozhodnutí.

Společnosti, zakládání, změny, družstva

Právní poradenství v oblasti společností a jejich zakládání, podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz skutečností z obchodního rejstříku a zastupování v řízení, zastupování při jednáních na valných hromadách, převody obchodních podílů, konzultační činnost.

Nemovitosti

Právní poradenství a konzultační činnost v oblasti převodu nemovitostí (koupě a prodej), posuzování návrhů smluv, zpracování smluv, podávání návrhů na zápis do katastru nemovitostí, zastupování při jednání s katastrálním úřadem.

Byty, bytové právo, nájem

Právní poradenství a konzultační činnost v oblasti bytového práva, vlastnických a spoluvlastnických vztahů k bytovým a nebytovým jednotkám, v oblasti převodů vlastnictví bytových a nebytových jednotek a výkonu vlastnického práva k bytovým a nebytovým jednotkám, mimosoudní řešení sporů, zastupování v soudním řízení, vymáhání pohledávek společenství vlastníků jednotek za vlastníky, zastupování v soudním řízení, zastupování v rozhodčím řízení.

Ceník právních služeb

Odměna za poskytnuté právní služby je smluvní, s tím, že se vždy odvíjí od individuálních potřeb každého klienta a náročnosti věci. Pro stanovení konkrétní odměny (ceny služeb) mě, prosím, kontaktujte telefonicky, přes formulář, nebo emailem. Odměnu je obecně možno stanovit jako:

  1. úkonovou, kdy úkonem je dle ust. § 11 vyhl. č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) zejména: převzetí a příprava zastoupení nebo obhajoby na základě smlouvy o poskytnutí právních služeb; první porada s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení nebo obhajoby, je-li klientovi zástupce nebo obhájce ustanoven soudem; další porada s klientem přesahující jednu hodinu; písemné podání soudu nebo jinému orgánu týkající se věci samé; účast na jednání před soudem nebo jiným orgánem, a to každé započaté dvě hodiny; sepsání právního rozboru věci; jednání s protistranou, a to každé dvě započaté hodiny; odvolání, dovolání, návrh na obnovu řízení, popřípadě stížnost proti rozhodnutí o návrhu na obnovu řízení a vyjádření k nim; sepsání listiny o právním úkonu
  2. hodinovou, s tím, že se odvíjí od času stráveného s přípravou a provedením právní služby
  3. paušální, kdy je smluvena paušální odměna pokrývající smluvený objem právních služeb poskytnutý za určité období (zpravidla kalendářní měsíc)

Pro bližší informace mě můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu.

Your message has been sent successfully! Po zaslání Vás budu kontaktovat.

Tip:

Uspořádejte si své majetkové vztahy před uzavřením manželství.

Odešli email


Máte právní problém?

Zavolejte na:
+420 608 740 551

nebo vyplňte formulář.